Centrum Certyfikacji

Dodano: 2016-07-04 13:05:08
Zmodyfikowano: 2017-03-14 14:24:00
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Przemysław Szymanek
Odsłon: 5820
CENTRUM CERTYFIKACJI
Minister Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne (Dz. U. Min. Spra. rok 2016, poz. 81) powierzył Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu zadania związane z obsługą systemu Centrum Certyfikacji stanowiącego Infrastrukturę Klucza Publicznego wykorzystywaną na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.
Usługa wydawania certyfikatów podpisów elektronicznych jest jedną z usług zaufania świadczonych przez Oddział Informatyczny pełniący funkcję Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Usługa została uruchomiona w 2012 roku, a podpisy elektroniczne początkowo były wykorzystywane głównie do podpisywania nagrań rozpraw sądowych w ramach projektu e-Protokół. Wraz z uruchomieniem przez Krajowy Rejestr Karny systemu e-karta, służącego do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień, zastosowanie podpisów elektronicznych zostało rozszerzone. W chwili obecnej są one używane we wszystkich sądach w Polsce, a liczba ich użytkowników oraz systemów, w których są stosowane, systematycznie wzrasta.
Aktualnie Infrastruktura Klucza Publicznego wdrożona w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu może zapewnić obsługę 19 210 użytkowników, składających zaawansowane podpisy elektroniczne walidowane z użyciem danych zawartych w certyfikatach elektronicznych zgodnych ze standardem X.509.
Pod adresem http://ocsp.wroclaw.sa.gov.pl/ocsp/  udostępniona została usługa OCSP (ang. Online Certificate Status Protocol) pozwalająca na weryfikację statusu certyfikatu elektronicznego w czasie rzeczywistym. Listy unieważnionych certyfikatów – listy CRL (ang. Certificate Revocation List), aktualizowane raz na dobę, można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/e-protokol/listy-uniewaznionych-certyfikatow/
Poniżej można pobrać oprogramowanie SOPEL-eVerify służące do walidacji podpisu elektronicznego złożonego przy użyciu danych zawartych w certyfikacie elektronicznym wydanym przez Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa. Aplikacja SOPEL-eVerify pozwala na zweryfikowanie czy podpis jest autentyczny oraz na sprawdzenie czy podpisany dokument elektroniczny nie został zmieniony.

Oprogramowanie SOPEL eVerify
Licencja
Instrukcja użytkownika
 
Zaświadczenia certyfikacyjne:
1. Root CA:
Ministerstwo Sprawiedliwosci - Sady Root CA
Odcisk palca:
61 f5 2e 54 f1 85 ae f3 f0 21 6e e3 00 86 9f ed f8 9c df 44
2. Root CA stosowany w latach 2013-2017:
Ministerstwo Sprawiedliwosci Root CA
Odcisk palca:
b7 8a 82 e5 06 fe 89 10 df cc 99 11 a8 92 87 b3 1e 40 ba d8
3. Root CA stosowany w latach 2012 - 2013:
Ministerstwo Sprawiedliwosci Root CA
Odcisk palca:
‎0f 2c 6a 85 f4 10 f7 bb fe f3 28 53 e4 71 1f 14 31 ab 23 df
 
 
CERTIFICATION AUTHORITY
Following the Order of the Ministry of Justice of 24th January 2016, on empowering performance of the activities related to designing implementing and maintaining IT systems serving common courts (Dz. U. Min. Spra. rok 2016, poz. 81) empowered Court of Appeal in Wroclaw to perform tasks concerning handling Certification Authority which constitutes the Public Key Infrastructure used for the purpose of judicature.
The service of issuing certificate for electronic signature is one of the activities of a trust service provided by IT Department in Court of Appeal in Wroclaw. The service was launched in 2012. Electronic signatures were initially used mainly to sign the recordings of court sittings under the e-protocol project. Along with launching by National Crime Index the e-card system, used to transferring registration cards and notifications, the use of e-signatures has been extended. Currently, they are used  in all of polish courts and the number of users and systems which use e-signatures constantly increases.
The Public Key Infrastructure implemented in Court of Appeal In Wroclaw can serve 19210 users who uses advanced e-signature validated with the use of data contained in electronic certificates complying with X.509 standard.
OCSP service (Online Certificate Status Protocol) is available at http://ocsp.wroclaw.sa.gov.pl/ocsp/ It allows you to verify the electronic certificate status in real time. Certificate Revocation List (CRL) is available at https://ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/e-protokol/listy-uniewaznionych-certyfikatow/ The list is updated once a day.
Below you can download the SOPEL-eVerify software used to validate the e-signature with the use of data contained in electronic certificate issued by IT Department in Court of Appeal in Wroclaw. This software allows to verify whether the signature is authentic and also to verify that the signed electronic document has not been changed.

License
 
Electronic certificates:
1. Root CA
Ministerstwo Sprawiedliwosci - Sady Root CA
Fngerprint:
61 f5 2e 54 f1 85 ae f3 f0 21 6e e3 00 86 9f ed f8 9c df 44
2. Root CA used between 2013 - 2017:
Ministerstwo Sprawiedliwosci Root CA
Fngerprint:
b7 8a 82 e5 06 fe 89 10 df cc 99 11 a8 92 87 b3 1e 40 ba d8
3. Root CA used between 2012 - 2013:
Ministerstwo Sprawiedliwosci Root CA
Fngerprint:
‎0f 2c 6a 85 f4 10 f7 bb fe f3 28 53 e4 71 1f 14 31 ab 23 df
 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Przemysław Szymanek

Data wytworzenia informacji
04.07.2016