Prezes sądu

Dodano: 2009-06-12 08:54:28
Zmodyfikowano: 2017-12-20 15:26:06
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Damian Madziała
Odsłon: 59750
Prezes Sądu
Konrad Wytrykowski - Sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy
Sekretariat Prezesa
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
pok. 24  II piętro, tel. 71 798 77 13, faks: 71 798 77 14
e-mail:  
od pon. do pt w godz. od 7.30 do 15.30
Prezes Sądu Apelacyjnego:
Wykonuje czynności na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2316), tj:
1) Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu.
2) Pełni funkcję Przewodniczącego IV Wydziału Wizytacji.
3) Kieruje działalnością administracyjną sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości i wykonywaniem przez sąd zadań z zakresu ochrony prawnej.
4) Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów i asystentów sędziego i wykonuje w stosunku do nich czynności z zakresu prawa pracy.
5) Wykonuje czynności w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów.
6) Sprawuje nadzór i inspiruje działania w dziedzinie spraw socjalnych wobec sędziów i asystentów sędziów.
7) Powierza sędziom pełnienie funkcji w sądzie i zwalnia z ich pełnienia.
8) Jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora sądu, z zastrzeżeniem kompetencji dysponowania budżetem sądu i wykonuje w stosunku do dyrektora sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości.
9) Dokonuje analizy orzecznictwa w sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności
w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
10) Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dotyczący zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości.
11) Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów działających na obszarze apelacji w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu związanego bezpośrednio ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej.
12) Sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w tym nad przestrzeganiem zasad przydziału spraw przez przewodniczącego wydziału poszczególnym sędziom oraz obciążeniem zadaniami asystentów sędziów.
Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania skarg i wniosków w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu jest przedstawiony w zakładce Skargi i wnioski.
Prezes Sądu Apelacyjnego przyjmuje interesantów, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie - pok. 24, tel. 71 798 77 13.

Wiceprezes
Sekretariat Wiceprezesa
ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław
pok. 24 II piętro, tel. 71 798 77 13, faks: 71 798 77 14
Wiceprezes Sądu Apelacyjnego:
1) Zastępuje Prezesa Sądu we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prezesa Sądu.
2) Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną I Wydziału Cywilnego, dotyczący zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości.
3) Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością II Wydziału Karnego dotyczący zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości.
4) Wykonuje czynności przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.), z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prezesa Sądu.
5) Sprawuje nadzór nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego w sposób określony przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego (tekst jedn. Dz. U. z 1991 r., Nr 42, poz. 188).
6) Sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Wydziału Cywilnego, w tym nad przestrzeganiem zasad przydziału spraw przez przewodniczącego wydziału poszczególnym sędziom oraz obciążeniem zadaniami asystentów sędziów.
7) Sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem II Wydziału Karnego, w tym nad przestrzeganiem zasad przydziału spraw przez przewodniczącego wydziału poszczególnym sędziom oraz obciążeniem zadaniami asystentów sędziów.
8) Orzeka w sprawach rozpoznawanych w I Wydziale Cywilnym w wymiarze determinowanym obowiązkami służbowymi i potrzebami Wydziału.
 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
18.01.2013 r.