Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Informacje -› Bezpieczeństwo i porządek w Sądzie
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Bezpieczeństwo i porządek w Sądzie

Dodano: 2014-10-14 14:00:20
Zmodyfikowano: 2019-07-05 10:35:35
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Damian Madziała
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 19041
ZARZĄDZENIE  nr 0212-5/19
Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i Dyrektora Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu
z dnia 02 lipca 2019 r.
w sprawie Zasad bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1) lit. a) w zw. z art. 54 § 2 i art. 31a § 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 6) i § 31 ust. 2 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. -   Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141) zarządza się, co następuje:
§ 1
Niniejsze Zarządzenie określa normy bezpieczeństwa i porządku oraz reguły zachowania na terenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w budynkach przy ul. Energetycznej 4 i ul. Powstańców Śląskich 124. 
§ 2
Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:
1. Jednostce – należy przez to rozumieć Sąd Apelacyjny we Wrocławiu;
2. Sądzie - należy przez to rozumieć budynki i teren będący w trwałym zarządzie Jednostki;
3. Kierowniku Jednostki - należy przez to rozumieć Prezesa lub Dyrektora Jednostki;
4. służbie ochrony - należy przez to rozumieć agencję ochrony, z którą Jednostka zawarła umowę na świadczenie usług ochrony osób i mienia w Sądzie;
5. Policji – należy przez to rozumieć powołaną odrębnymi przepisami umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
6. Policji Sądowej - należy przez to rozumieć funkcjonariuszy Ogniwa Policji Sądowej pełniących służbę w Jednostce;
7. komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć komórkę powołaną do wykonywania określonych zadań, mającą swe miejsce w strukturze organizacyjnej Jednostki (w szczególności wydział, oddział, sekcja, zespół, samodzielne stanowisko);
8. Oddziale Gospodarczym - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną do zakresu działania której należy zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa w Sądzie.
§ 3
1. Jednostka zapewnia ochronę osób i mienia w Sądzie poprzez całodobowe świadczenie usług przez służbę ochrony, wyposażenie w systemy alarmowe oraz monitoring wizyjny.
2. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Sądzie zapewnia służba ochrony we współpracy z Policją Sądową.
3. Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego określa odrębny Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu , stanowiący załącznik do Zarządzenia.
§ 4
Do zadań służby ochrony należy:
1. ochrona mienia i osób przebywających w Sądzie, a w przypadku powstania lub wystąpienia ryzyka zagrożenia (np. włamania, pożaru, zalania, alarmu bombowego), podejmowanie działania mającego zapobiegać, eliminować i zminimalizować szkody i straty;
2. weryfikacja ruchu osobowego, w tym przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających wykrywanie metali lub innych substancji, a w uzasadnionych przypadkach legitymowanie osób wchodzących do Sądu lub w nim  przebywających ;
3. podejmowanie interwencji wobec osób zakłócających spokój lub stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia, w tym szczególnie wobec osób pozostających pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,;
4. niezwłoczne powiadamianie Oddziału Gospodarczego o wszystkich przypadkach dotyczących zakłócenia bezpieczeństwa i porządku w Sądzie.
§ 5
1. Osoby wchodzące do Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służbę ochrony, w szczególności poprzez przejście przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali lub poddanie się sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.
2. W uzasadnionym przypadku, osoba wchodząca do Sądu zobowiązana jest - na żądanie służby ochrony lub Policji Sądowej - do okazania dokumentu ze zdjęciem w celu ustalenia tożsamości.
§ 6
1. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca do Sądu lub w nim przebywająca, znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, służba ochrony lub Policja Sądowa ma obowiązek wykonać odpowiednie czynności, w tym zawiadomić odpowiednie organy w celu przeprowadzenia stosownego badania weryfikującego stan tej osoby.
2. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 1, znajduje się w Sądzie w wyniku wezwania lub zawiadomienia przez Jednostkę w związku z toczącym się postępowaniem sądowym i pozostaje pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego albo istnieje wobec niej podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, a nie wyraża zgody na stosowne badanie,  funkcjonariusz Policji Sądowej zobowiązany jest przekazać informację o zaistniałym fakcie do właściwej komórki organizacyjnej.
3. W przypadku, w którym zachodzą wątpliwości, czy osoba biorąca udział w posiedzeniu sądu, pozostaje pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, Przewodniczący, podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu wobec tej osoby zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 7
Zabrania się wnoszenia do Sądu broni palnej i amunicji (nie dotyczy to Policji i Policji Sądowej w czasie wykonywania czynności służbowych), broni białej, materiałów wybuchowych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów żrących, cuchnących, łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających i alkoholu oraz wszystkich innych przedmiotów, które według oceny służby ochrony lub Policji Sądowej mogą stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia osób przebywających w Sądzie.
§ 8
1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w Sądzie zabrania się pozostawiania bagażu lub innych przedmiotów bez nadzoru.
2. Bagaż lub inne przedmioty mogące stanowić utrudnienie w poruszaniu się w Sądzie, służba ochrony ma obowiązek przechować w odpowiednio wyznaczonym do tego celu miejscu na czas pobytu ich posiadacza w Sądzie.
3. Bagażu lub innych przedmiotów pozostawionych bez nadzoru nie należy dotykać, podnosić ani otwierać, a o fakcie ich zauważenia należy niezwłocznie zawiadomić służbę ochrony.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, służba ochrony podejmuje czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa i niezwłocznie zawiadamia o takiej sytuacji Policję Sądową i Oddział Gospodarczy.
5. Bagaż i inne przedmioty pozostawione bez nadzoru będą usunięte oraz mogą być zneutralizowane na koszt ich właścicieli lub użytkowników.
§ 9
Przedstawiciele środków masowego przekazu wchodzący do Sądu, obowiązani są do okazania „legitymacji prasowej" i poddania się kontroli określonej w § 5.
§ 10
Przy salach rozpraw, w których toczyć się będą posiedzenia o tzw. „podwyższonym stopniu ryzyka” lub z wyłączeniem jawności, mogą zostać wyznaczone strefy bezpieczeństwa, w których poruszać się mogą jedynie osoby związane bezpośrednio z toczącym się postępowaniem oraz służba ochrony i Policja Sądowa.
§ 11
Firmy usługowe, przed rozpoczęciem prac w Sądzie, mają obowiązek przedłożyć kierownikowi komórki organizacyjnej zlecającej prace, imienny wykaz pracowników zawierający dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację pracowników, którzy będą wykonywać prace w Sądzie, w terminie ustalonym przez strony lub wynikającym z umowy łączącej strony, jednak - o ile to możliwe - nie później, niż 4 dni przed datą przystąpienia do prac.
§ 12
1. W Sądzie zabrania się prowadzenia jakichkolwiek akcji agitacyjnych i demonstracyjnych.
2. Zorganizowane grupy osób mogą wejść do Sądu po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Jednostki.
3. Oddział Gospodarczy informuje, z odpowiednim wyprzedzeniem, służbę ochrony o wizycie zorganizowanej grupy osób w Sądzie.
§ 13
1. Handel obnośny i akwizycja są w Sądzie zakazane.
2. Służba ochrony jest zobowiązana do aktywnego przeciwdziałania handlowi obnośnemu i akwizycji.
§ 14
Zabrania się wprowadzania do Sądu zwierząt, za wyjątkiem psa asystującego lub psa asystenta, z pomocy którego korzystają osoby wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.).
§ 15
W Sądzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu i środków odurzających.

§ 16
Na terenie Sądu należy zachowywać się w sposób odpowiadający powadze miejsca.
§ 17
1. Osoby wchodzące do Sądu mają obowiązek podporządkować się poleceniom służby ochrony lub Policji Sądowej, pod rygorem nakazu opuszczenia Sądu. 
2. W przypadku osób niestosujących się do postanowień niniejszego Zarządzenia, służba ochrony lub Policja Sądowa mają obowiązek, w granicach posiadanych uprawnień, zastosować odpowiednie środki i podjąć działania wymuszające respektowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i porządku w Sądzie.
§ 18
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie podmiotowej Jednostki – / w zakładce „RODO” oraz w Sądzie.
§ 19
Nadzór nad realizacją Zarządzenia sprawuje kierownik Oddziału Gospodarczego.
§ 20
1. Traci moc Zarządzenie Nr 0112-13/15 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie Zasad bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
2. Zarządzenie wchodzi w życie dnia 02 lipca 2019 r. i podlega:
1) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
2) publikacji na portalu wewnętrznym Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
3) umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
 
                               Załącznik do Zarządzenia nr 0212-5/19
                                                     z dnia 02 lipca 2019 r.
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU
WIZYJNEGO W SĄDZIE APELACYYJNYM
WE WROCŁAWIU
§ 1
Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, miejsca instalacji kamer rejestrujących obraz i innych elementów systemu monitoringu na terenie Sądu, przechowywania nagrań oraz sposób ich zabezpieczenia, a także zasady udostępniania utrwalonych zapisów.
§ 2
1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego, a także administratorem danych osobowych utrwalonych przy ich użyciu jest Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu lub Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w zakresie realizowanych zadań.
2. Siedzibą ww. administratorów jest Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przy ul. Energetycznej 4 (dalej również: Sąd).
§ 3
1. System monitoringu wizyjnego (środki techniczne umożliwiające utrwalenie obrazu) jest wdrożony i utrzymywany w celu zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie i na obszarze, o których mowa w § 4.
2. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w Sądzie jest art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 23 ze zm.), art. 222 ¬¬ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) i art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.).
§ 4
1. Obszar Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu objęty monitoringiem wizyjnym, to:
1) budynek Sądu przy ul. Energetycznej 4 we Wrocławiu,
2) budynek Sądu przy ul. Powstańców Śląskich 124 we Wrocławiu,
3) pomieszczenia Sądu przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu oraz przy ul. Komandorskiej 16 we Wrocławiu obejmujące wejście do serwerowni i pomieszczenia serwerowni (dalej również: CPD).   
 2. Na obszarze wskazanym w ust. 1 monitorowaniu podlegają:
1) tereny posesji wokół budynków wskazanych w pkt 1-2 oraz miejsca parkingowe przed budynkiem wskazanym w pkt 1,
2) korytarze i klatki schodowe wewnątrz budynków wskazanych w pkt 1-2,
3) pomieszczenia Biura Obsługi Interesanta w budynku wskazanym w pkt 1,
4) sale rozpraw w budynkach wskazanych w pkt 1-2,
5) wejścia do CPD oraz serwerownie w pomieszczeniach wskazanych w pkt 3.
§ 5
1. Obszar, o którym mowa w § 4 oznaczony jest odpowiednimi znakami z piktogramem kamery.
2. Wejścia do budynków wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 1-3 oznaczone są dodatkowo informacją o sposobach zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej monitoringu wizyjnego. Klauzula informacyjna umieszczona jest na tablicach informacyjnych znajdujących się w budynkach Sądu wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 1-2,  w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej www.wroclaw.sa.gov.pl - w zakładce RODO.
§ 6
1. System monitoringu wizyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w budynkach wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 1-2 składa się z:
1) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków Sądu,
2) urządzeń przechowujących obraz na informatycznych nośnikach danych (rejestratorów),
3) monitorów pozwalających na bieżący podgląd rejestrowanych zdarzeń (podgląd bieżącego obrazu) przez pracowników ochrony świadczących usługi na rzecz Sądu.
2. System monitoringu wizyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w pomieszczeniach wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 3 składa się z:
1) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia serwerowni,
2) urządzeń przechowujących obraz na informatycznych nośnikach danych (rejestratorów).
§ 7
W ramach monitoringu wizyjnego w Sądzie utrwalany jest wyłącznie zapis obrazu w cyklu: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie utrwala się zapisu dźwięku.
§ 8
1. Rejestratory wraz z monitorami wyświetlającymi bieżący obraz znajdują się w pomieszczeniu Sądu, do którego dostęp mają tylko upoważnieni pracownicy Sądu. Podgląd bieżącego obrazu monitoruje służba ochrony.
2. Służba ochrony nie ma dostępu do zapisów obrazu utrwalonych w rejestratorach, monitoruje wyłącznie
§ 9
1. Zapis obrazu z monitoringu wizyjnego jest przechowywany w rejestratorach:
1)  przez okres do 3 miesięcy, jeżeli zapis pochodzi z kamer umieszczonych w Biurze Obsługi Interesanta;
2) do 40 dni, jeżeli zapis pochodzi z pozostałych kamer
począwszy od dnia utrwalenia.
2. Okres wskazany w ust. 1 zależy m.in. od rozdzielczości zapisu oraz od rodzaju utrwalanych na nagraniu obiektów i może być zmienny, przy czym nie przekracza wartości maksymalnych wskazanych w ust. 1.
3. Po upływie okresu wskazanego w ust. 1 utrwalony zapis obrazu nadpisywany jest kolejnym zapisem z monitoringu wizyjnego (usunięcie danych).
4. W przypadku, w którym zapis obrazu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Sąd powziął wiarygodną wiadomość, że może on stanowić dowód w takim postępowaniu, termin określony w ust. 1 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania poprzez sporządzenie i zabezpieczenie kopii zapisu tego nagrania, a po upływie tego okresu kopia zawierająca dane osobowe podlega usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
5. W przypadku, gdy zapis obrazu jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, sporządza się kopię zapisu i zabezpiecza przed usunięciem pod warunkiem, że w terminie określonym w § 9 ust. 1 wpłynie do Sądu stosowny wniosek od uprawnionego podmiotu.
6. Udostępnienie kopii zapisu obrazu odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek organów lub instytucji uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów prawa, w oparciu o decyzję Administratora Danych Osobowych, z uwzględnieniem zapisów § 10.
§ 10
1. Osoba fizyczna zainteresowana zabezpieczeniem zapisu obrazu z monitoringu wizyjnego na potrzeby postępowania może zwrócić się na piśmie do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z prośbą o zabezpieczenie zapisu obrazu przed usunięciem następującym po upływie okresu jego przechowywania określonego w § 9 ust. 1.
2. Wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
3. Wniosek powinien zawierać: dane wnioskującego, dokładną datę, miejsce, przybliżony czas i opis zdarzenia utrwalonego na zapisie oraz uzasadnienie wniosku.
4. Wniosek niezawierający informacji wskazanych w ust. 3 pozostawia się bez rozpoznania, o czym powiadania się wnioskującego.
5. Kopia zapisu obrazu sporządzona na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2 zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy licząc od dnia jego sporządzenia, o ile w tym czasie Sąd nie zostanie zawiadomiony o wszczęciu postępowania przez uprawnione organy lub instytucje. Kopia ta podlega udostępnieniu na zasadach wskazanych w § 9 ust. 6.
6. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 5, zabezpieczona kopia zapisu obrazu podlega usunięciu w sposób uniemożliwiający identyfikację osób i zdarzeń.   
7. Kopie zapisów obrazu są przechowywane przez Oddział Informatyczny Sądu.
§ 11
Osoby, które mają wgląd w obraz rejestrowany przez monitoring wizyjny, zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy służbowej, zasad poufności oraz przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa decyzję podejmuje Administrator Danych Osobowych.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Artur Moneta

Data wytworzenia informacji
14.10.2014 r.
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.