Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Aktualności i Ogłoszenia -› WAŻNE KOMUNIKATY dot. koronawirusa (aktualizacja: 31 marca 2020)
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
WAŻNE KOMUNIKATY dot. koronawirusa (aktualizacja: 31 marca 2020)
lista aktualności
Dodano: 2020-03-12 16:18:06
Zmodyfikowano: 2020-03-31 14:55:28
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 8482
Komunikat Nr 1 Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 12 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
Szanowni Państwo,
informujemy, że w celu zminimalizowania zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus) z dniem 12 marca 2020 r. wprowadzono czasowe ograniczenia w możliwości wstępu na teren budynku Sądu Apelacyjnego
we Wrocławiu. Wprowadzono następujące uregulowania:
1. Odwołuje się rozprawy i posiedzenia (szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym);
2. Ogranicza się wstęp do budynku Sądu jedynie do osób wezwanych lub zawiadomionych (stron, uczestników postępowania, świadków, biegłych, obrońców i pełnomocników oraz prokuratorów), które kierowane będą przez służby ochrony bezpośrednio do wyznaczonej sali rozpraw. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli wymaga tego stan zdrowia osoby wezwanej lub zawiadomionej, dopuszcza się wstęp na teren budynku Sądu także opiekuna takiej osoby.
3. Składanie pism oraz przeglądanie akt spraw odbywa się wyłącznie w Biurze Obsługi Interesantów (pokój nr 2 niski parter) wyłącznie w szczególnych przypadkach.
4. Ogranicza się działalność Biura Obsługi Interesantów do udzielania informacji drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną, a w uzasadnionych wypadkach także do osobistej obsługi osób, o których mowa w punkcie 2.
5. Zawiesza się przyjmowanie interesantów przez Prezesa Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów. Wszelkie skargi i wnioski w tym zakresie należy składać w drodze korespondencji pocztowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres: lub poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).
6. Zawiesza się przyjmowanie interesariuszy zewnętrznych przez Dyrektora Sądu.
7. Ustala się godziny urzędowania Sądu w dniach 16, 23, 30 marca 2020 r. (poniedziałki)
na następujące: 7.30 – 15.30.
8. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego bądź mailowego, jeśli sprawa nie wymaga osobistej wizyty w Sądzie. Przypominamy, że w Portalu Informacyjnym można także zapoznawać się ze sprawami.
9. W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę w ostatnich 14 dniach wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź drogą mailową, Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego
ze względu na zarejestrowanie sprawy lub pracownikom Biura Obsługi Interesantów (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej). Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie poleceń funkcjonariuszy Policji Sądowej i służby ochrony.
Wszelkie decyzje podejmowane są w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, przyczyniając się do powstrzymania epidemii koronawirusa.
Za wszelkie niedogodności i utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.
Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej Sądu, w których podawane będą bieżące informacje na temat funkcjonowania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (www.wroclaw.sa.gov.pl).
Komunikat Nr 2 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 13 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa

W związku z Zarządzeniem Prezesa Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.  w związku z epidemią koronawirusa, ustala się katalog spraw pilnych, wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki, podlegających wyłączeniu odwołania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron:
1. sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy,
w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
2. sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,
wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.), sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
3. sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2019 r. poz. 2203 ze zm.);
4. sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 poz. 218 ze zm.);
5. sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
6. przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;
7. sprawy uznane za pilne na mocy zarządzenia Prezesa Sądu.

Komunikat Nr 3 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 13 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
Informacja dotycząca spraw pilnych, w których odbędą się rozprawy i posiedzenia
w dniach 16- 31 marca 2020 r.

I Wydział Cywilny
Nie odbędą się żadne rozprawy i ani posiedzenia jawne.
II Wydział Karny
Odbędą się następujące sprawy:
W dniu 16 marca 2020 r.:
1. II AKp 14/20
2. II AKz 271/ 20, II AKz 252-253, II AKz 250-251
3. II AKz 264/20, II AKz 255/20, II AKz 257/20, II AKz 258/20, II AKz 259/20, II AKz 260/20, II AKz 261/20, II AKz 262/20, II AKz263/20, II AKz 265/20, II AKz 266/20,
4. II AKz 271
W dniu 19 marca 2020 r.:
1. II  AKa 442/19
2. II A Kz 221/20
W dniu 30 marca 2020 r.:
1. II AKz 270/19
2. II AKa 77/20
III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Nie odbędą się żadne rozprawy i ani posiedzenia jawne.
Komunikat Nr 4 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 13 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa

Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zmienił termin zajęć teoretycznych dla grupy IX/2019 asystentów sędziów, odbywających staż asystencki w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
 
Komunikat Nr 5 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 18 marca 2020 r. dotyczący zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w stanie zagrożenia epidemicznego
 
Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nr 0210-7/20 z dnia 18 marca
2020 r. wprowadzono kolejne ograniczenia mające na celu przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem na terenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu:
1. wstrzymano wyznaczanie nowych terminów rozpraw i posiedzeń jawnych w okresie
od 1 do 30 kwietnia 2020 r., poza sprawami pilnymi, wskazanymi m.in. w Komunikacie nr 2 (poniżej);
2. wstrzymano doręczanie wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe), w szczególności terminy do wniesienia środków odwoławczych lub środków zaskarżenia, uzupełnienia braków formalnych, opłacenia, z wyłączeniem spraw pilnych oraz tytułów wykonawczych;
3. wstrzymano przekazywanie Sądowi Najwyższemu akt spraw, w których wniesiono środki odwoławcze lub środki zaskarżenia oraz spraw zawierających wnioski, do rozpoznania których właściwy jest ten sąd, za wyjątkiem spraw pilnych;
4. wstrzymano przyjmowanie akt spraw z sądów pierwszej instancji, w których wniesiono środki odwoławcze, środki zaskarżenia lub złożono wnioski do rozpoznania, których właściwy jest Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, poza sprawami pilnymi.
 
Komunikat Nr 6 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 20 marca 2020 r. dotyczący zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w stanie zagrożenia epidemicznego
 
Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nr 0210-8/20 z dnia 20 marca 2020 r. odwołano wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 kwietnia 2020 r., co nie dotyczy spraw pilnych, których katalog został określony zarządzeniem nr 0210-5/20 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2020 r. (poniżej)
 
Komunikat Nr 7 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 30 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 
Informacja dotycząca spraw pilnych, w których odbędą się rozprawy i posiedzenia w dniach 30 marca 2020 r. - 3 kwietnia 2020 r.
Nazwa Wydziału
Data
Sygnatura sprawy
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 214/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 349/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 384/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 390/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 396/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 415/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
IIAKzw 578/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 587/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 464/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 473/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 478/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 482/20
 
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 484/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 488/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 508/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 540/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 556/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 594/20
II Wydział Karny
30 marca 2020 r.
II AKzw 632/20
 
 
 
II Wydział Karny
31 marca 2020 r.
II AKzw 481/20
II Wydział Karny
31 marca 2020 r.
II AKzw 502/20
II Wydział Karny
31 marca 2020 r.
II AKzw 558/20
II Wydział Karny
31 marca 2020 r.
II AKzw 586/20
II Wydział Karny
31 marca 2020 r.
II AKzw 635/20
II Wydział Karny
31 marca 2020 r.
II AKzw 531/20
II Wydział Karny
31 marca 2020 r.
IIAKzw 420/20
 
 
 
II Wydział Karny
1 kwietnia 2020 r.
II  AKz  315/20
II Wydział Karny
1 kwietnia 2020 r.
II AKz  316/20
II Wydział Karny
1 kwietnia 2020 r.
II AKz  317/20
 
 
 
 
 
II Wydział Karny
1 kwietnia 2020 r.
II AKz 319/20
II Wydział Karny
1 kwietnia 2020 r.
II AKz 321/20
II Wydział Karny
1 kwietnia 2020 r.
IIAKz 320/20
II Wydział Karny
1 kwietnia 2020 r.
II AKz 322/20
II Wydział Karny
1 kwietnia 2020 r.
II AKz 323/20
 
 
 
II Wydział Karny
2 kwietnia 2020 r.
II AKz 325/20
II Wydział Karny
2 kwietnia 2020 r.
II AKz 326/20
 
 
 
II Wydział Karny
3 kwietnia 2020 r.
II AKz 328/20
II Wydział Karny
3 kwietnia 2020 r.
II AKz 329/20
II Wydział Karny
3 kwietnia 2020 r.
II AKz 318/20
II Wydział Karny
2 kwietnia  2020 r.
II AKz 327/20

Komunikat Nr 8 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z 30 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa – dalsze ograniczenia od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania
 
Informujemy, że dotychczasowe ograniczenia w funkcjonowaniu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zostają przedłużone do odwołania.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Jacek Saramaga

Data wytworzenia informacji
12.03.2020 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.