Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Oferty pracy -› Lista ofert pracy -› Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora (staż urzędniczy)/specjalistę ds. kontroli w Oddziale Kontroli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu "K-1102-81/19"
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora (staż urzędniczy)/specjalistę ds. kontroli w Oddziale Kontroli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu "K-1102-81/19"
lista aktualności
Dodano: 2019-10-08 15:13:36
Zmodyfikowano: 2019-11-19 13:26:12
Opublikował: Mariusz Klimecki
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 1894
K-1102-81/19

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 52 z późn.zm.) oraz na podstawie § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 400) w zw. z art. 3 „b" ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 577)

Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko
inspektora (staż urzędniczy)/specjalistę ds. kontroli
w Oddziale Kontroli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 - w pełnym wymiarze etatu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• kontrola przestrzegania w sądach Apelacji Wrocławskiej /województwo dolnośląskie i opolskie/ zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych oraz realizacja innych zadań zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wskazanych przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
• sporządzanie dokumentów dotyczących przeprowadzanych kontroli, w szczególności protokołów kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych, a w uzasadnionych przypadkach projektów zawiadomień do właściwych organów i instytucji oraz rozpatrywanie zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokołach kontroli.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

Wymaganie niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie - prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne (wymagane na stanowisko specjalisty) lub wykształcenie wyższe pierwszego stopnia - prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne (wymagane na stanowisko inspektora);
2) co najmniej 2 - letni staż pracy w kontroli wewnętrznej jednostek budżetowych lub samorządowych lub 5 - letni staż pracy w księgowości jednostek budżetowych lub samorządowych;
3) obywatelstwo polskie;
4) znajomość następujących aktów prawnych:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
     ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.);
• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1141);
• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012r., poz. 1476 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 869);
• ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 351);
• ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (j.t.Dz. U. z 2018r., poz. 1986
z późn. zm.);
5) biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki internetowej, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych;
6) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
7) nieposzlakowana opinia;
8) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
9) nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
10) nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne;
11) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
12) brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 742).

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność analizowania treści dokumentów i precyzowania na ich podstawie właściwych wniosków;
• prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań;
• rzetelność i komunikatywność;
• odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
• kreatywność i asertywność;
• umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
• wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
• umiejętność pracy w zespole;
• odporność na stres.
Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:

1. Kandydat składa następujące dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla kandydata ;
2) list motywacyjny;
3) życiorys uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe;
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
5) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz zajmowane stanowiska;
6) oświadczenie kandydata dotyczące:
a) posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
b) nieposzlakowanej opinii;
c) niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
d) nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e) nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego;
f) posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
g) braku formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r. (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 742),
h) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu.

2. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
1) Termin złożenia dokumentów:
do dnia 30 października 2019 r.
2) Miejsce złożenia dokumentów:
a) bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 23, w godzinach urzędowania sądu, tj. od 7.30 do 15.30;
b) drogą pocztową /w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego/.
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko inspektora (staż urzędniczy)/specjalistę ds. kontroli w Oddziale Kontroli" na adres: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ul. Energetyczna 4 53-330 Wrocław

etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń;
etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności polegający na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego znajomość wskazanych w ogłoszeniu aktów prawnych - po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej;
etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
Informacje dodatkowe:
1) Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki z poszczególnych
etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.qov.pl w zakładce: Oferty pracy).
2) Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
3) Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone po 2 tygodniach od daty zakończenia postępowania konkursowego.
5) Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów (071) 798 77 31 i (071) 798 77 49.
 
Klauzula Informacyjna dla kandydata na pracownika
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że od 25 maja 2018r.:
 
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym będzie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail iod@wroclaw.sa.gov.pl.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
  • Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego powyżej rozporządzenia, przetwarzane będą w celach rekrutacji, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych – również w celach dalszego postępowania rekrutacyjnego.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres 1 roku od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych do sądu lub od daty utworzenia listy rezerwowej – w przypadku przeprowadzenia stosownego konkursu.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzacie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
  • Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Artur Moneta

Data wytworzenia informacji
08.10.2019 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.