Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Oferty pracy -› Lista ofert pracy -› Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora (staż urzędniczy)/specjalistę ds. kontroli w Oddziale Kontroli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu "K-1102-60/19"
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora (staż urzędniczy)/specjalistę ds. kontroli w Oddziale Kontroli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu "K-1102-60/19"
lista aktualności
Dodano: 2019-06-26 09:09:10
Zmodyfikowano: 2019-06-26 09:17:23
Opublikował: Damian Madziała
Przez: Damian Madziała
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 613
K-1102-60/19
                                              OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art. 31a § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 52 z późn.zm.) oraz na podstawie § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 400) w zw. z art. 3 „b” ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury ( j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 577)
Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko
inspektora (staż urzędniczy)/specjalistę ds. kontroli
w Oddziale Kontroli Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
I. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 - w pełnym wymiarze etatu.
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• kontrola przestrzegania w sądach Apelacji Wrocławskiej /województwo dolnośląskie i opolskie/ zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych oraz realizacja innych zadań zleconych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wskazanych przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
• sporządzanie dokumentów dotyczących przeprowadzanych kontroli, w szczególności protokołów kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych, a w uzasadnionych przypadkach projektów zawiadomień do właściwych organów i instytucji oraz rozpatrywanie zastrzeżeń  do ustaleń zawartych w protokołach kontroli.
III. Wymagania związane ze stanowiskami pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:
1. Wymaganie niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie (wymagane na stanowisko specjalisty) lub wykształcenie wyższe pierwszego stopnia (wymagane na stanowisko inspektora);
2)  co najmniej 2 - letni staż pracy w kontroli wewnętrznej jednostek budżetowych lub samorządowych lub 5 - letni staż pracy w księgowości jednostek budżetowych lub samorządowych;
3) obywatelstwo polskie;
4) znajomość następujących aktów prawnych:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 48 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.  Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.);
• rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r.  Regulamin urzędowania sądów powszechnych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2316 z późn. zm.);
• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012r., poz. 1476 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 869);
• ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2019r.,  poz. 351);
• ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.);
5) biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki internetowej, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych;
6) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
7) nieposzlakowana opinia;
8) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
9) nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
10) nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne;
11) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
12) brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 742).

2. Wymagania dodatkowe:
• umiejętność analizowania treści dokumentów i precyzowania na ich podstawie właściwych wniosków;
• prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań;
• rzetelność i komunikatywność;
• odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
• kreatywność i asertywność;
• umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
• wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
• umiejętność pracy w zespole;
• odporność na stres. 

IV. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:

1.
 Kandydat składa następujące dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy; 
2) list motywacyjny;
3) życiorys uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe;
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie; 
5) kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy oraz zajmowane stanowiska;
6) oświadczenie kandydata dotyczące:
a) posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
b) nieposzlakowanej opinii;
c) niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
d) nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e) nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego;
f) posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
g) braku formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r. (j.t. Dz. U.  z 2019r., poz. 742),
h) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydata na pracownika

2.  Termin i miejsce złożenia dokumentów:
1) Termin złożenia dokumentów: do dnia 19 lipca 2019 r.
2) Miejsce złożenia dokumentów:

a) bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 23, w godzinach urzędowania sądu, tj. od 7.30 do 15.30;
b) drogą pocztową /w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego/.
 
Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko inspektora  (staż urzędniczy)/specjalistę ds. kontroli w Oddziale Kontroli  - K- 1102-60/19”
na adres:  
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
 
V. Konkurs składa się z następujących etapów :

etap pierwszy:
  selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów  formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń;
etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności polegający na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego znajomość wskazanych w ogłoszeniu aktów prawnych – po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej;
etap trzeci:   rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

VI. Informacje dodatkowe:

1) Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki z poszczególnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl w zakładce: Oferty pracy).
2) Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
3) Kandydatury zgłoszone po terminie lub wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
4) Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone po 2 tygodniach od daty zakończenia postępowania konkursowego.
5) Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów (071) 798 77 31 i (071) 798 77 49.
6) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w styczniu 2018 r., jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przy-sługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

VII.  Klauzula informacyjna:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4,  53-330 Wrocław
Klauzula Informacyjna dla kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że od 25 maja 2018r.:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym będzie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail
.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.
Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego powyżej rozporządzenia, przetwarzane będą w celach rekrutacji, a po wyrażeniu odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych – również w celach dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres 1 roku od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych do sądu lub od daty utworzenia listy rezerwowej – w przypadku przeprowadzenia stosownego konkursu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzacie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wrocław, dnia 25 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie.

Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Artur Moneta

Data wytworzenia informacji
25.06.2019 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.